Η καταστατική εξίσωση των τέλειων αερίων

Η εφαρμογή αυτή διερευνά την καταστατική εξίσωση των τέλειων αερίων

$$ pV = nRT $$

όπου $T$ (K) είναι η θερμοκρασία, $R$ είναι η σταθερά των αερίων (8,31447 J K mol-1), $n$ είναι η ποσότητα της ουσίας (σε mol), $V$ ο όγκος (σε m3) και $p$ η πίεση (σε Pa). Εξετάζουμε δύο συνέπειες αυτής της εξίσωσης:

Νόμος του Boyle: $p$ = σταθερά / $V$, όταν τα $n$ και $T$ διατηρούνται σταθερά, και
Νόμος του Charles: $V$ = σταθερά $\times$ $T$, όταν τα $n$ και $p$ διατηρούνται σταθερά, ή
$p$ = σταθερά $\times$ $T$, όταν τα $n$ και $V$ διατηρούνται σταθερά.

Για να δημιουργήσετε μια γραφική παράσταση, εισαγάγετε τις τιμές των παραμέτρων και πατήστε New Plot. Μπορούν να εμφανίζονται έως και 5 γραφικές παραστάσεις ταυτόχρονα. Το κουμπί Clear διαγράφει όλες τις γραφικές παραστάσεις. Για να δείτε τις τιμές των παραμέτρων σε κάθε γραφική παράσταση πατήστε το κουμπί Legend on/off. Με το κουμπί Redraw επανασχεδιάζεται η γραφική παράσταση, κάτι χρήσιμο όταν θέλετε να αλλάξετε το εύρος τιμών της μεταβλητής της συνάρτησης. Για να δείτε τις τιμές των μεταβλητών σε ένα σημείο της γραφικής παράστασης, μετακινήστε το δείκτη στο σημείο που θέλετε και έπειτα πατήστε και κρατήστε.

Η καταστατική εξίσωση ορίζει μια επιφάνεια (καρτέλα Surface of State), υπό την έννοια ότι οι μόνες επιτρεπόμενες καταστάσεις ενός τέλειου αερίου αντιστοιχούν σε σημεία της επιφάνειας. Οι ισόθερμες, ισοβαρείς και ισόχωρες από τους νόμους των Boyle και Charles είναι τομές αυτής της επιφάνειας.

Μπορείτε να περιστρέψετε την επιφάνεια σύροντας το ποντίκι.