Το έργο στην ισόθερμη αντιστρεπτή εκτόνωση των αερίων

Στην εφαρμογή αυτή υπολογίζουμε το έργο που εκτελείται κατά την ισόθερμη αντιστρεπτή εκτόνωση ενός τέλειου αερίου. Για ένα τέλειο αέριο, σχεδιάζουμε την εξάρτηση της πίεσης από τον όγκο χρησιμοποιώντας την

$$p(V) = \frac{nRT}{V}$$

όπου $T$ (K) είναι η θερμοκρασία, $R$ είναι η σταθερά των αερίων (8,31447 J K mol-1), $n$ είναι η ποσότητα ουσίας (σε mol), $V$ ο όγκος (σε m3), και $p$ η πίεση (σε Pa).

Το έργο κατά την ισόθερμη αντιστρεπτή εκτόνωση δίνεται από την

$$ w_{\hspace .7pt\rm rev} = -\int_{V_{\rm i}}^{V_{\rm f}} p(V)dV$$

Για να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα αυτό, επιλέξτε την καρτέλα Calculation και εισαγάγετε τις τιμές των παραμέτρων $n$, $T$, τον αρχικό όγκο ($V_{\rm i}$) και τον τελικό όγκο ($V_{ \rm f}$). Για να υπολογίσετε το $w_{\hspace .7pt\rm rev}$ πατήστε OK.