Η μεταβολή της θερμοκρασίας κατά την αδιαβατική εκτόνωση των αερίων

Στην εφαρμογή αυτή υπολογίζουμε τη μεταβολή της θερμοκρασίας κατά την αδιαβατική αντιστρεπτή εκτόνωση ενός τέλειου αερίου. Η τελική θερμοκρασία Tf είναι συνάρτηση του Vratio και του c = CV,m / R.

όπου Ti (K) είναι η αρχική θερμοκρασία και Vratio είναι ο λόγος Vf / Vi.

Στην καρτέλα Plot εμφανίζεται η γραφική παράσταση της σχετικής θερμοκρασίας, Tf / Ti, ως προς το Vratio. Μπορούν να εμφανίζονται έως και 5 γραφικές παραστάσεις ταυτόχρονα. Το κουμπί Clear διαγράφει όλες τις γραφικές παραστάσεις. Για να δείτε τις τιμές των παραμέτρων σε κάθε γραφική παράσταση πατήστε το κουμπί Legend on/off. Με το κουμπί Redraw επανασχεδιάζεται η γραφική παράσταση, κάτι χρήσιμο όταν θέλετε να αλλάξετε το εύρος τιμών της μεταβλητής της συνάρτησης. Για να δείτε τις τιμές των μεταβλητών σε ένα σημείο της γραφικής παράστασης, μετακινήστε το δείκτη στο σημείο που θέλετε και έπειτα πατήστε και κρατήστε.

Για να υπολογίσετε το Tf επιλέξτε την καρτέλα Calculation, εισαγάγετε τις τιμές των παραμέτρων c, Ti, και Vratio, και πατήστε OK.