Η μεταβολή της πίεσης κατά την αδιαβατική εκτόνωση των αερίων

Στην εφαρμογή αυτή υπολογίζουμε τη μεταβολή της πίεσης κατά την αδιαβατική αντιστρεπτή εκτόνωση ενός τέλειου αερίου. Η μεταβολή αυτή δίνεται από την:

όπου pi είναι η αρχική πίεση (Pa), Vratio είναι ο λόγος Vf / Vi, και γ = Cp,m / CV,m.

Στην καρτέλα "Plot" εμφανίζεται η γραφική παράσταση της pf ως προς το Vratio. Μπορούν να εμφανίζονται έως και 5 γραφικές παραστάσεις ταυτόχρονα. Το κουμπί Clear διαγράφει όλες τις γραφικές παραστάσεις. Για να δείτε τις τιμές των παραμέτρων σε κάθε γραφική παράσταση πατήστε το κουμπί Legend on/off. Με το κουμπί Redraw επανασχεδιάζεται η γραφική παράσταση, κάτι χρήσιμο όταν θέλετε να αλλάξετε το εύρος τιμών της μεταβλητής της συνάρτησης. Για να δείτε τις τιμές των μεταβλητών σε ένα σημείο της γραφικής παράστασης, μετακινήστε το δείκτη στο σημείο που θέλετε και έπειτα πατήστε και κρατήστε.

Για να συγκρίνουμε ισόθερμες και αδιαβατικές διεργασίες τέλειων αερίων, ξεκινάμε σημειώνοντας ότι στην ισόθερμη εκτόνωση είναι pV = σταθερά. Η σχέση αυτή συνεπάγεται ότι pf = pi * Vratio. Στην καρτέλα "Compare" εμφανίζεται η γραφική παράσταση της pf ως προς 1 / Vratio. Η αδιαβατική εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα και η ισόθερμη με μπλε.