Η μεταβολή της εντροπίας με τη θερμοκρασία

Στην εφαρμογή αυτή υπολογίζουμε τη μεταβολή της εντροπίας που συνοδεύει τις μεταβολές της θερμοκρασίας για μια ουσία με σταθερή θερμοχωρητικότητα. Όταν η θερμοχωρητικότητα είναι σταθερή και ίση με C, και η θερμοκρασία μεταβάλλεται από Ti σε Tf, η μεταβολή της εντροπίας είναι

όπου το C είναι είτε το Cp ή το CV (J K-1 mol-1), και Tratio είναι ο λόγος Tf / Ti.

Για να παραστήσετε γραφικά αυτή την εξίσωση, εισαγάγετε την τιμή του C και πατήστε New Plot. Μπορούν να εμφανίζονται έως και 5 γραφικές παραστάσεις ταυτόχρονα. Το κουμπί Clear διαγράφει όλες τις γραφικές παραστάσεις. Για να δείτε τις τιμές των παραμέτρων σε κάθε γραφική παράσταση πατήστε το κουμπί Legend on/off. Με το κουμπί Redraw επανασχεδιάζεται η γραφική παράσταση, κάτι χρήσιμο όταν θέλετε να αλλάξετε το εύρος των τιμών της μεταβλητής της συνάρτησης. Για να δείτε τις τιμές των μεταβλητών σε ένα σημείο της γραφικής παράστασης, μετακινήστε το δείκτη στο σημείο που θέλετε και έπειτα πατήστε και κρατήστε.