Η εξάρτηση της ενέργειας Gibbs από την πίεση

Στην εφαρμογή αυτή διερευνούμε την εξάρτηση της γραμμομοριακής ενέργειας Gibbs από την πίεση. Αρχικά, θεωρούμε ένα τέλειο αέριο.

Η εύρεση της εξάρτησης της ενέργειας Gibbs από την πίεση βασίζεται στη σχέση dG = V dp. Για να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη σχέση, πρέπει να εισαγάγουμε τη συναρτησιακή μορφή της εξάρτησης του V από την p, και έπειτα να ολοκληρώσουμε την έκφραση που προκύπτει.

Για ένα τέλειο αέριο, γράφουμε g = G/nR και

Για να παραστήσετε γραφικά αυτό το ολοκλήρωμα, εισαγάγετε τις τιμές των παραμέτρων και πατήστε New Plot. Μπορούν να εμφανίζονται έως και 5 γραφικές παραστάσεις ταυτόχρονα. Το κουμπί Clear διαγράφει όλες τις γραφικές παραστάσεις. Για να δείτε τις τιμές των παραμέτρων σε κάθε γραφική παράσταση πατήστε το κουμπί Legend on/off. Με το κουμπί Redraw επανασχεδιάζεται η γραφική παράσταση, κάτι χρήσιμο όταν θέλετε να αλλάξετε το εύρος των τιμών της μεταβλητής της συνάρτησης. Για να δείτε τις τιμές των μεταβλητών σε ένα σημείο της γραφικής παράστασης, μετακινήστε το δείκτη στο σημείο που θέλετε και έπειτα πατήστε και κρατήστε.