Η πτητικότητα των αερίων

Στην εφαρμογή αυτή υπολογίζουμε το συντελεστή πτητικότητας για ένα αέριο van der Waals.

Ο συντελεστής πτητικότητας προκύπτει από την ολοκλήρωση

Για να εκτελέσουμε την ολοκλήρωση, σημειώνουμε ότι

Για να αλλάξουμε τη μεταβλητή ολοκλήρωσης από p σε Vr χρειαζόμαστε τη σχέση

Η έκφραση { (Z -1)/p } dp μπορεί να γραφτεί

Ο παράγοντας που πολλαπλασιάζει το dVr απλοποιείται σε

Επομένως, το ολοκλήρωμα που απαιτείται, είναι

Ο συντελεστής πτητικότητας είναι

όπου I είναι το ολοκλήρωμα που υπολογίστηκε παραπάνω.

Για να παραστήσετε γραφικά αυτή την εξίσωση, εισαγάγετε την τιμή της ανηγμένης θερμοκρασίας (Tr) και πατήστε New Plot. Μπορούν να εμφανίζονται έως και 5 γραφικές παραστάσεις ταυτόχρονα. Το κουμπί Clear διαγράφει όλες τις γραφικές παραστάσεις. Για να δείτε τις τιμές των παραμέτρων σε κάθε γραφική παράσταση πατήστε το κουμπί Legend on/off. Με το κουμπί Redraw επανασχεδιάζεται η γραφική παράσταση, κάτι χρήσιμο όταν θέλετε να αλλάξετε το εύρος των τιμών της μεταβλητής της συνάρτησης. Για να δείτε τις τιμές των μεταβλητών σε ένα σημείο της γραφικής παράστασης, μετακινήστε το δείκτη στο σημείο που θέλετε και έπειτα πατήστε και κρατήστε.