Ο μερικός γραμμομοριακός όγκος

Στην εφαρμογή αυτή υπολογίζουμε και σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση του μερικού γραμμομοριακού όγκου από μια πολυωνυμική προσαρμογή του ολικού όγκου ενός δυαδικού υγρού μείγματος.

Όταν το δείγμα αποτελείται από 1,000 kg νερού, η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας (αιθανόλης) σε mole είναι ίση με την αριθμητική τιμή της γραμμομοριακότητας κατά βάρος, b. Η τιμή της ποσότητας των μορίων του H2O είναι σταθερή και ίση με 1000/18,02 = 55,49 mol.

Τα γραμμομοριακά κλάσματα της διαλυμένης ουσίας (Β) και του διαλύτη (Α) είναι

Η πολυωνυμική έκφραση για τον γραμμομοριακό όγκο του μείγματος είναι

Για να βρούμε τον μερικό γραμμομοριακό όγκο του Β πρέπει να παραγωγίσουμε αυτή την έκφραση:

Ο μερικός γραμμομοριακός όγκος του διαλύτη Α είναι

Για να παραστήσετε γραφικά το πολυώνυμο για τον γραμμομοριακό όγκο ενός μείγματος, εισαγάγετε τις τιμές των συντελεστών και το διάστημα τιμών των γραμμομοριακοτήτων στην καρτέλα Coefficients. Για να παραστήσετε γραφικά τα VA και VB μεταβείτε στην καρτέλα Plot. Για να δείτε τις τιμές των μεταβλητών σε ένα σημείο της γραφικής παράστασης, μετακινήστε το δείκτη στο σημείο που θέλετε και έπειτα πατήστε και κρατήστε. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά b και xB για να αλλάξετε μεταβλητή στον άξονα X.