Ωσμωμετρία για τον προσδιορισμό της γραμμομοριακής μάζας

Στην εφαρμογή αυτή συνοψίζουμε τη διεργασία για τον προσδιορισμό της γραμμομοριακής μάζας από την ωσμωμετρία (βλ. Παράδειγμα 7.5).

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή πρέπει να εισαγάγετε τις τιμές της συγκέντρωσης, του ύψους, της θερμοκρασίας και της πυκνότητας του διαλύματος στην καρτέλα Data. Η γραμμομοριακή μάζα M, υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή σε μια τροποποιημένη μορφή της εξίσωσης 7.41.

Έπεται ότι

όπου R είναι η σταθερά των αερίων (8,31447 J K-1 mol-1), T είναι η θερμοκρασία (σε K), g είναι η πρότυπη επιτάχυνση της βαρύτητας (9,81 m s-2), ρ είναι η πυκνότητα του διαλύματος (σε kg m-3), h είναι το ύψος (σε cm), c είναι η συγκέντρωση σε g L-1, και intercept(c, h/c) είναι η τεταγμένη επί την αρχή της γραφικής παράστασης του h/c ως προς c.