Η τάση ατμών ενός ιδανικού διαλύματος

Στην εφαρμογή αυτή υπολογίζουμε τη σύσταση των ατμών και την τάση ατμών ενός ιδανικού διαλύματος δύο πτητικών υγρών.

Για ένα ιδανικό διάλυμα των Α και Β, τα γραμμομοριακά κλάσματα στο αέριο, yA και yB, μπορούν να γραφτούν συναρτήσει του γραμμομοριακού κλάσματος του καθαρού A, xA, και του λόγου των τάσεων ατμών των καθαρών Α και Β, pratio = pA* / pB*.

Για να παραστήσετε γραφικά αυτή την εξίσωση, εισαγάγετε την τιμή του pratio και πατήστε New Plot. Μπορούν να εμφανίζονται έως και 5 γραφικές παραστάσεις ταυτόχρονα. Το κουμπί Clear διαγράφει όλες τις γραφικές παραστάσεις. Για να δείτε τις τιμές των παραμέτρων σε κάθε γραφική παράσταση πατήστε το κουμπί Legend on/off. Με το κουμπί Redraw επανασχεδιάζεται η γραφική παράσταση, κάτι χρήσιμο όταν θέλετε να αλλάξετε το εύρος των τιμών της μεταβλητής της συνάρτησης. Για να δείτε τις τιμές των μεταβλητών σε ένα σημείο της γραφικής παράστασης, μετακινήστε το δείκτη στο σημείο που θέλετε και έπειτα πατήστε και κρατήστε.