Η εξάρτηση της σύστασης ισορροπίας από την πίεση

Στην εφαρμογή αυτή διερευνούμε τον τρόπο με τον οποίον η σύσταση της ισορροπίας της αέριας φάσης μεταξύ ενός μορίου και των προϊόντων της διάσπασής του εξαρτάται από την ολική πίεση. Υπολογίζουμε το κλάσμα που έχει διασπαστεί, α, και τα γραμμομοριακά κλάσματα των ειδών που συμμετέχουν στην αντίδραση

όπου K είναι η σταθερά ισορροπίας, και p η πίεση (σε bar).

Για να παραστήσετε γραφικά το α, εισαγάγετε την τιμή της παραμέτρου (δηλαδή του K) και πατήστε New Plot. Μπορούν να εμφανίζονται έως και 5 γραφικές παραστάσεις ταυτόχρονα. Το κουμπί Clear διαγράφει όλες τις γραφικές παραστάσεις. Για να δείτε τις τιμές των παραμέτρων σε κάθε γραφική παράσταση πατήστε το κουμπί Legend on/off. Με το κουμπί Redraw επανασχεδιάζεται η γραφική παράσταση, κάτι χρήσιμο όταν θέλετε να αλλάξετε το εύρος των τιμών της μεταβλητής της συνάρτησης. Για να δείτε τις τιμές των μεταβλητών σε ένα σημείο της γραφικής παράστασης, μετακινήστε το δείκτη στο σημείο που θέλετε και έπειτα πατήστε και κρατήστε.

Τα γραμμομοριακά κλάσματα xA και xB των συστατικών A και B, αντίστοιχα, είναι

Για να παραστήσετε γραφικά τα κλάσματα των συστατικών, επιλέξτε την καρτέλα Plot mole fractions. Με τα κουμπιά κάτω δεξιά μπορείτε να επιλέγετε το κλάσμα του xA ή του xB.