Η εξάρτηση της ισορροπίας από τη σύσταση

Στην εφαρμογή αυτή, χρησιμοποιούμε την εξίσωση van 't Hoff για να προσδιορίσουμε την πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης από τη θερμοκρασιακή εξάρτηση της σταθεράς ισορροπίας για την αντίδραση.

Η εξίσωση van 't Hoff υποδεικνύει ότι η γραφική παράσταση του -ln K ως προς 1/T πρέπει να είναι ευθεία γραμμή με κλίση , όπου R είναι η σταθερά των αερίων (8,31447 J K-1 mol-1) και είναι η πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης.

Εισαγάγετε τα δεδομένα, το T σε kelvin και το K στην πρότυπη θερμοδυναμική μορφή (δηλαδή, συναρτήσει των μερικών πιέσεων αν εμπλέκονται αέρια) στην καρτέλα Data. Στην καρτέλα Plot εμφανίζεται η βέλτιστη ευθεία, και στην καρτέλα Analysis εμφανίζεται η πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης υπολογισμένη από την κλίση:

όπου slope(1/T, -ln(Keq)) είναι η κλίση της γραφικής παράστασης του -ln(Keq) ως προς 1/T.

Για να υπολογίσετε τη σταθερά ισορροπίας σε μια άλλη θερμοκρασία επιλέξτε την καρτέλα Calculation. Εισαγάγετε τις τιμές της πρότυπης ενθαλπίας αντίδρασης (σε J mol-1), της αρχικής θερμοκρασίας T1 (K) και της αντίστοιχης θερμοδυναμικής σταθεράς ισορροπίας Keq1, και της τελικής θερμοκρασίας T2 (K).