Οι θερμοχωρητικότητες των στερεών

Στην εφαρμογή αυτή διερευνούμε τις θεωρίες των Einstein και Debye για τις θερμοχωρητικότητες των στερεών, και δείχνουμε πώς εξαρτάται το CV από τη θερμοκρασία σε κάθε περίπτωση.

Ο τύπος του Einstein για τη γραμμομοριακή θερμοχωρητικότητα υπό σταθερό όγκο ενός στερεού είναι

όπου R είναι η σταθερά των αερίων (8,31447 J K-1 mol-1), T είναι η θερμοκρασία (σε K), και θ είναι η θερμοκρασία Einstein σε kelvin.

Ο τύπος του Debye για τη γραμμομοριακή θερμοχωρητικότητα υπό σταθερό όγκο ενός στερεού είναι

όπου θ είναι η θερμοκρασία Debye σε kelvin.

Για να παραστήσετε γραφικά τις θερμοχωρητικότητες, επιλέξτε την καρτέλα Einstein ή Debye, εισαγάγετε την τιμή του θ και πατήστε New Plot. Μπορούν να εμφανίζονται έως και 5 γραφικές παραστάσεις ταυτόχρονα. Το κουμπί Clear διαγράφει όλες τις γραφικές παραστάσεις. Για να δείτε τις τιμές των παραμέτρων σε κάθε γραφική παράσταση πατήστε το κουμπί Legend on/off. Με το κουμπί Redraw επανασχεδιάζεται η γραφική παράσταση, κάτι χρήσιμο όταν θέλετε να αλλάξετε το εύρος των τιμών της μεταβλητής της συνάρτησης. Για να δείτε τις τιμές των μεταβλητών σε ένα σημείο της γραφικής παράστασης, μετακινήστε το δείκτη στο σημείο που θέλετε και έπειτα πατήστε και κρατήστε.

Στην καρτέλα Debye - Einstein σχεδιάζεται η διαφορά, δηλαδή η