Σωματίδιο σε μονοδιάστατο κουτί

Στην εφαρμογή αυτή διερευνούμε τις ενέργειες και τις κυματοσυναρτήσεις ενός σωματιδίου μέσα σε ένα μονοδιάστατο κουτί.

Οι επιτρεπόμενες ενέργειες για ένα σωματίδιο σε μονοδιάστατο κουτί δίνονται από τη σχέση

όπου h είναι η σταθερά του Planck (6,62608 x 10-34 J s), L είναι το μήκος του κουτιού (σε m), mass είναι η μάζα του σωματιδίου (σε kg), και n είναι ο κβαντικός αριθμός.

Για να παραστήσετε γραφικά αυτή την εξίσωση, επιλέξτε την καρτέλα Energies. Μπορούν να εμφανίζονται έως και 5 γραφικές παραστάσεις ταυτόχρονα. Το κουμπί Clear διαγράφει όλες τις γραφικές παραστάσεις. Για να δείτε τις τιμές των παραμέτρων σε κάθε γραφική παράσταση πατήστε το κουμπί Legend on/off. Με το κουμπί Redraw επανασχεδιάζεται η γραφική παράσταση, κάτι χρήσιμο όταν θέλετε να αλλάξετε τηο εύρος των τιμών της μεταβλητής της συνάρτησης. Για να δείτε τις τιμές των μεταβλητών σε ένα σημείο της γραφικής παράστασης, μετακινήστε το δείκτη στο σημείο που θέλετε και έπειτα πατήστε και κρατήστε.

Από τη γραφική παράσταση συμπεραίνουμε ότι:

Οι κυματοσυναρτήσεις για ένα σωματίδιο σε μονοδιάστατο κουτί δίνονται από τη σχέση

Για να παραστήσετε γραφικά μια κυματοσυνάρτηση, επιλέξτε την καρτέλα Wavefunctions. Πατώντας το κουμπί κάτω δεξιά θα εμφανιστεί η γραφική παράσταση της συνάρτησης της πυκνότητας πιθανότητας.