Σωματίδιο σε διδιάστατο κουτί

Στην εφαρμογή αυτή διερευνούμε τις ενέργειες ενός σωματιδίου μέσα σε ένα διδιάστατο κουτί.

Οι επιτρεπόμενες ενέργειες για ένα σωματίδιο σε διδιάστατο κουτί δίνονται από τη σχέση

όπου h είναι η σταθερά του Planck (6,626 x 10-34 J s), Lx είναι το μήκος του κουτιού στον άξονα x (σε m), Ly είναι το μήκος στον άξονα y (σε m), mass είναι η μάζα του σωματιδίου (σε kg), nx είναι ο κβαντικός αριθμός για το x και ny ο κβαντικός αριθμός για το y.

Για να υπολογίσετε τις επιτρεπόμενες ενέργειες, επιλέξτε την καρτέλα Energies, εισαγάγετε τις τιμές των παραμέτρων και πατήστε OK.

Οι κυματοσυναρτήσεις για ένα σωματίδιο σε διδιάστατο κουτί είναι

όπου nx είναι ο κβαντικός αριθμός για το x, ny ο κβαντικός αριθμός για το y, Lx το μήκος στον άξονα x (σε αυθαίρετες μονάδες), Ly το μήκος στον άξονα y (σε αυθαίρετες μονάδες), x = 0…Lx είναι το βήμα στον άξονα x, και y = 0…Ly το βήμα στον άξονα y.

Για να δημιουργήσετε μια γραφική παράσταση, επιλέξτε μια από τις καρτέλες Wavefunction ή Probability density, εισαγάγετε τις τιμές των παραμέτρων και πατήστε New Plot. Για να περιστρέψετε τη γραφική παράσταση, πατήστε και σύρετε το δείκτη.