Φαινόμενο σήραγγος

Στην εφαρμογή αυτή διερευνούμε την πιθανότητα διέλευσης ενός σωματιδίου μέσα από ένα τετραγωνικό φράγμα.

Η πιθανότητα διέλευσης T μέσα από ένα φράγμα είναι

όπου mass είναι η μάζα του σωματιδίου (σε kg), h είναι η σταθερά του Planck (6,626 x 10-34 J s), L είναι το μήκος του φράγματος (σε m), V είναι το ύψος του φράγματος (σε J), και ε είναι η ενέργεια του προσπίπτοντος σωματιδίου εκφρασμένη ως πολλαπλάσιο του V (δηλαδή το E / V). Σημειώστε ότι T > 0 για E < V, ενώ κλασικά το T θα ήταν μηδέν. Επίσης, T < 1 για E > V, ενώ κλασικά το T θα ήταν ίσο με 1.

Για να δημιουργήσετε μια γραφική παράσταση, εισαγάγετε τις τιμές των παραμέτρων και πατήστε New Plot. Μπορούν να εμφανίζονται έως και 5 γραφικές παραστάσεις ταυτόχρονα. Το κουμπί Clear διαγράφει όλες τις γραφικές παραστάσεις. Για να δείτε τις τιμές των παραμέτρων σε κάθε γραφική παράσταση πατήστε το κουμπί Legend on/off. Με το κουμπί Redraw επανασχεδιάζεται η γραφική παράσταση, κάτι χρήσιμο όταν θέλετε να αλλάξετε το εύρος των τιμών της μεταβλητής της συνάρτησης. Για να δείτε τις τιμές των μεταβλητών σε ένα σημείο της γραφικής παράστασης, μετακινήστε το δείκτη στο σημείο που θέλετε και έπειτα πατήστε και κρατήστε.