Σωματίδιο πάνω σε σφαίρα

Στην εφαρμογή αυτή διερευνούμε το κβαντικό σωματίδιο πάνω σε μια σφαίρα.

Οι ενέργειες του σωματιδίου πάνω σε μια σφαίρα δίνονται από τη σχέση

όπου r είναι η ακτίνα (σε m), mass είναι η μάζα του σωματιδίου (σε kg), h είναι η σταθερά του Planck (6,626 x 10-34 J s), και l ο κβαντικός αριθμός.

Για να δημιουργήσετε μια γραφική παράσταση, εισαγάγετε τις τιμές των παραμέτρων και πατήστε New Plot. Μπορούν να εμφανίζονται έως και 5 γραφικές παραστάσεις ταυτόχρονα. Το κουμπί Clear διαγράφει όλες τις γραφικές παραστάσεις. Για να δείτε τις τιμές των παραμέτρων σε κάθε γραφική παράσταση πατήστε το κουμπί Legend on/off. Με το κουμπί Redraw επανασχεδιάζεται η γραφική παράσταση, κάτι χρήσιμο όταν θέλετε να αλλάξετε το εύρος των τιμών της μεταβλητής της συνάρτησης. Για να δείτε τις τιμές των μεταβλητών σε ένα σημείο της γραφικής παράστασης, μετακινήστε το δείκτη στο σημείο που θέλετε και έπειτα πατήστε και κρατήστε.

Από τη γραφική παράσταση συμπεραίνουμε ότι: