Ο προσδιορισμός της πολωσιμότητας και της διπολικής ροπής

Στην εφαρμογή αυτή αναλύουμε τη σχετική επιτρεπτότητα ως συνάρτηση της θερμοκρασίας και χρησιμοποιούμε πληροφορίες για να προσδιορίσουμε την πολωσιμότητα των μορίων στο δείγμα και την ηλεκτρική διπολική ροπή τους.

Για να προσδιορίσετε τον όγκο πολωσιμότητας και την ηλεκτρική διπολική ροπή, εισαγάγετε τη θερμοκρασία θ (σε βαθμούς Κελσίου), την πυκνότητα μάζας ρ (σε g cm-3), τη σχετική επιτρεπτότητα εr και τη γραμμομοριακή μάζα της ουσίας M (σε g mol-1) στην καρτέλα Data. Χρησιμοποιώντας αυτές τις τιμές, η γραμμομοριακή πόλωση είναι

και οι θερμοκρασίες είναι

Η καρτέλα Plot δείχνει τη βέλτιστη ευθεία προσαρμογής για τη γραφική παράσταση του P ως προς 1/T. Στην καρτέλα Least Squares Analysis υπολογίζεται ο όγκος πολωσιμότητας με τη χρήση της

και η ηλεκτρική διπολική ροπή με τη χρήση της

όπου τα intercept(1/T,P) και slope(1/T,P) είναι, αντίστοιχα, η τεταγμένη επί την αρχή και η κλίση της γραφικής παράστασης του P ως προς 1/T, NA είναι η σταθερά του Avogadro (6,02214 x 1023 mol-1), k είναι η σταθερά του Boltzman (1,38066 x 10-23 J K-1), D είναι το debye (όπου 1 D = 3,33564 x 10-30 C m), και ε0 είναι η επιτρεπτότητα του κενού (8,85419 x 10-12 J-1 C2 m-1).