Κροκίδωση και θρόμβωση των κολλοειδών

Στην εφαρμογή αυτή διερευνούμε την προέλευση της κροκίδωσης και της θρόμβωσης των κολλοειδών.

Η θεωρία DLVO των λυόφοβων διασπορών υποθέτει ότι υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των απωστικών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα φορτία των ηλεκτρικών διπλοστιβάδων των γειτονικών σωματιδίων που οφείλεται στις αλληλεπιδράσεις van der Waals μεταξύ των μορίων στα σωματίδια. Η δυναμική ενέργεια που οφείλεται στην άπωση των διπλοστιβάδων σε σφαιρικά σωματίδια ακτίνας a έχει μια από τις δύο μορφές:

η έκφραση αυτή ισχύει όταν arD

η έκφραση αυτή ισχύει όταν rDa

όπου A είναι μια σταθερά, a είναι η ακτίνα του σωματιδίου (σε m), rD είναι το πάχος της διπλοστιβάδας (σε m), ζ είναι το δυναμικό ζήτα (σε V), και s είναι το εύρος των αποστάσεων (σε m).

Επιλέξτε την καρτέλα Repulsion για να παραστήσετε γραφικά το Vrepulsion1 (δηλ., arD).

Η δυναμική ενέργεια που οφείλεται στην ελκτική αλληλεπίδραση έχει τη μορφή:

όπου B είναι μια σταθερά. Επιλέξτε την καρτέλα Attraction για να παραστήσετε γραφικά αυτή την εξίσωση.

Για την περίπτωση arD η ολική δυναμική ενέργεια της αλληλεπίδρασης είναι

Για να παραστήσετε γραφικά την ολική δυναμική ενέργεια για αυτή την περίπτωση, επιλέξτε την καρτέλα Total, εισαγάγετε τις τιμές των παραμέτρων και πατήστε New Plot. Μπορούν να εμφανίζονται έως και 5 γραφικές παραστάσεις ταυτόχρονα. Το κουμπί Clear διαγράφει όλες τις γραφικές παραστάσεις. Για να δείτε τις τιμές των παραμέτρων σε κάθε γραφική παράσταση πατήστε το κουμπί Legend on/off. Με το κουμπί Redraw επανασχεδιάζεται η γραφική παράσταση, κάτι χρήσιμο όταν θέλετε να αλλάξετε το εύρος των τιμών της μεταβλητής της συνάρτησης. Για να δείτε τις τιμές των μεταβλητών σε ένα σημείο της γραφικής παράστασης,, μετακινήστε το δείκτη στο σημείο που θέλετε και έπειτα πατήστε και κρατήστε.