Ηλεκτρονιακές πυκνότητες από περίθλαση ακτίνων Χ

Στην εφαρμογή αυτή διερευνούμε πώς τα δεδομένα από περίθλαση ακτίνων Χ, ειδικά οι παράγοντες δομής που προκύπτουν από τις εντάσεις περίθλασης, χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ηλεκτρονιακών πυκνοτήτων. Βλέπουμε επίσης πώς το πρόβλημα της φάσης επηρεάζει το αποτέλεσμα.

Η ηλεκτρονιακή πυκνότητα μεταβάλλεται με το x σύμφωνα με τη σχέση

όπου Fh είναι οι παράγοντες δομής.

Για να παραστήσετε γραφικά την ηλεκτρονιακή πυκνότητα, εισαγάγετε τους παράγοντες δομής για κάθε συνάρτηση πυκνότητας (καρτέλα Data) και έπειτα επιλέξτε την καρτέλα Plot. Μπορούν να εμφανίζονται έως και 3 γραφικές παραστάσεις ταυτόχρονα. Για να δείτε τις τιμές των παραμέτρων σε κάθε γραφική παράσταση πατήστε το κουμπί Legend on/off. Με το κουμπί Redraw επανασχεδιάζεται η γραφική παράσταση, κάτι χρήσιμο όταν θέλετε να αλλάξετε το εύρος των τιμών της μεταβλητής της συνάρτησης. Για να δείτε τις τιμές των μεταβλητών σε ένα σημείο της γραφικής παράστασης, μετακινήστε το δείκτη στο σημείο που θέλετε και έπειτα πατήστε και κρατήστε.

Για να διερευνήσουμε την εξάρτηση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας από τις φάσεις, παίρνουμε όλες τις θετικές φάσεις. Ένας γρήγορος τρόπος εφαρμογής αυτής της αλλαγής, (πατήστε το κουμπί |F| κάτω δεξιά) είναι η εισαγωγή του |F| αντί του F: