Το τέλειο ελαστομερές

Στην εφαρμογή αυτή, διερευνούμε τη δύναμη επαναφοράς που ασκείται από ένα τέλειο ελαστομερές καθώς αυτό επιμηκύνεται ή συσπειρώνεται.

Η δύναμη δίνεται από τη σχέση

όπου T (σε K) είναι η θερμοκρασία, k είναι η σταθερά του Boltzmann (1,38066 x 10-23 J K-1), l είναι το μήκος του δεσμού (σε pm), και ν είναι το εύρος της επιμήκυνσης (αρνητικό για συσπείρωση).

Σύμφωνα με το νόμο του Hooke

Για να παραστήσετε γραφικά αυτές τις εξισώσεις, επιλέξτε την καρτέλα Plot και πατήστε New Plot. Μπορούν να εμφανίζονται έως και 5 γραφικές παραστάσεις ταυτόχρονα. Το κουμπί Clear διαγράφει όλες τις γραφικές παραστάσεις. Για να δείτε τις τιμές των παραμέτρων σε κάθε γραφική παράσταση πατήστε το κουμπί Legend on/off. Με το κουμπί Redraw επανασχεδιάζεται η γραφική παράσταση, κάτι χρήσιμο όταν θέλετε να αλλάξετε το εύρος των τιμών της μεταβλητής της συνάρτησης. Για να δείτε τις τιμές των μεταβλητών σε ένα σημείο της γραφικής παράστασης, μετακινήστε το δείκτη στο σημείο που θέλετε και έπειτα πατήστε και κρατήστε. Πατήτε το κουμπί κάτω δεξιά αν θέλετε να παραστήσετε γραφικά τη δύναμη FHooke.

Η σταθερά δύναμης είναι

Για να υπολογίσετε το kforce, επιλέξτε την καρτέλα Calculation, εισαγάγετε τις τιμές των παραμέτρων l, T και πατήστε OK.