Η κατανομή Fermi-Dirac

Στην εφαρμογή αυτή διερευνούμε τη μορφή της κατανομής Fermi-Dirac για διαφορετικές τιμές του χημικού δυναμικού.

Γράφουμε

Ο πληθυσμός, P, των τροχιακών δίνεται από την

όπου μ είναι το χημικό δυναμικό (σε J), k είναι η σταθερά του Boltzmann (1,38066 x 10-23 J K-1), και T η θερμοκρασία (σε K).

Για να παραστήσετε γραφικά το P, εισαγάγετε την τιμή για το m και πατήστε New Plot. Μπορούν να εμφανίζονται έως και 5 γραφικές παραστάσεις ταυτόχρονα. Το κουμπί Clear διαγράφει όλες τις γραφικές παραστάσεις. Για να δείτε τις τιμές των παραμέτρων σε κάθε γραφική παράσταση πατήστε το κουμπί Legend on/off. Με το κουμπί Redraw επανασχεδιάζεται η γραφική παράσταση, κάτι χρήσιμο όταν θέλετε να αλλάξετε το εύρος των τιμών της μεταβλητής της συνάρτησης. Για να δείτε τις τιμές των μεταβλητών σε ένα σημείο της γραφικής παράστασης, μετακινήστε το δείκτη στο σημείο που θέλετε και έπειτα πατήστε και κρατήστε.

Στην καρτέλα Surface εμφανίζεται ένα σύνολο καμπυλών ως μία επιφάνεια.