Η προσέγγιση στην ισορροπία

Στην εφαρμογή αυτή διερευνούμε τη χρονική εξάρτηση των αντιδρώντων και των προϊόντων που προσεγγίζουν μια ισορροπία της μορφής A ⇋ B με αντιδράσεις πρώτης τάξης και στις δύο κατευθύνσεις. Η σχέση αυτή δίνεται από την:

Για να παραστήσετε γραφικά αυτές τις εξισώσεις, επιλέξτε την καρτέλα Plot, εισαγάγετε την τιμή του n και πατήστε New Plot. Μπορούν να εμφανίζονται έως και δύο γραφικές παραστάσεις A & B ταυτόχρονα. Το κουμπί Clear διαγράφει όλες τις γραφικές παραστάσεις. Για να δείτε τις τιμές των παραμέτρων σε κάθε γραφική παράσταση πατήστε το κουμπί Legend on/off. Με το κουμπί Redraw επανασχεδιάζεται η γραφική παράσταση, κάτι χρήσιμο όταν θέλετε να αλλάξετε το εύρος των τιμών της μεταβλητής της συνάρτησης. Για να δείτε τις τιμές των μεταβλητών σε ένα σημείο της γραφικής παράστασης, μετακινήστε το δείκτη στο σημείο που θέλετε και έπειτα πατήστε και κρατήστε.

Επιλέξτε την καρτέλα Surface Plot για να δείτε τη γραφική παράσταση των A και B συναρτήσει του n και του χρόνου.