Προσδιορισμός της τάξης αντίδρασης από αρχικές ταχύτητες

Στην εφαρμογή αυτή διερευνούμε πώς οι πληροφορίες από τις αρχικές ταχύτητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της τάξης μιας αντίδρασης.

Εξετάζουμε την επανασύνδεση των ατόμων ιωδίου στην αέρια φάση παρουσία αργού:

Για μια σειρά αρχικών συγκεντρώσεων, η γραφική παράσταση των λογαρίθμων των αρχικών ταχυτήτων ως προς τους λογαρίθμους των αρχικών συγκεντρώσεων πρέπει να είναι ευθεία με κλίση ίση με την τάξη της αντίδρασης ως προς το αντιδρών με τη μεταβαλλόμενη αρχική συγκέντρωση.

Για να προσδιορίσετε τις τάξεις της αντίδρασης ως προς τα αντιδρώντα I και Ar, εισαγάγετε την αρχική συγκέντρωση (σε mol L-1) του I στη γραμμή 1 (κόκκινα στοιχεία), την αρχική συγκέντρωση (σε mol L-1) του Ar στη στήλη 1 (μπλε στοιχεία), και τις αντίστοιχες ταχύτητες (σε mol L-1 s-1) για αυτές τις αρχικές συγκεντρώσεις. Επιλέξτε την καρτέλα log v vs. log [I] για να δείτε τη γραφική παράσταση των λογαρίθμων των αρχικών ταχυτήτων σε συνάρτηση με τους λογαρίθμους των αρχικών συγκεντρώσεων του αντιδρώντος I. Επιλέξτε την καρτέλα log v vs. log [Ar] για να δείτε την ανάλογη γραφική παράσταση γαι το αντιδρών Ar. Στην καρτέλα Analysis φαίνεται η μέση κλίση για κάθε αντιδρών (δηλ., η τάξη της αντίδρασης ως προς το αντιδρών εκείνο).

Μια εναλλακτική διαδικασία είναι να παραστήσουμε γραφικά τις τεταγμένες επί την αρχή των γραφικών παραστάσεων του log v vs. log [I] ως προς το log [Ar] (καρτέλα intercept vs. log [Ar]). Στην καρτέλα Analysis φαίνεται η κλίση (τάξη) και υπολογίζεται η σταθερά ταχύτητας k για αυτή τη γραφική παράσταση.