Διαδοχικές αντιδράσεις πρώτης τάξης

Στην εφαρμογή αυτή, υπολογίζουμε τις συγκεντρώσεις (σε αυθαίρετες μονάδες) όλων των ειδών που συμμετέχουν σε μια ακολουθία διαδοχικών αντιδράσεων πρώτης τάξης. Το κύριο μέρος της ανάπτυξης είναι μια μελέτη της αντίδρασης A → B → C .

όπου A0 είναι η αρχική συγκέντρωση του αντιδρώντος A (σε αυθαίρετες μονάδες), k1 και k2 είναι οι δύο σταθερές ταχύτητας για τις ευθείες αντιδράσεις (με μονάδες τέτοιες ώστε τα k1t και k2t είναι αδιάστατα).

Για τη μέγιστη συγκέντρωση του ενδιαμέσου, σχεδιάζουμε μια κατακόρυφη γραμμή στο:

Για να παραστήσετε γραφικά αυτές τις εξισώσεις, εισαγάγετε τις τιμές των παραμέτρων και πατήστε New Plot. Για να δείτε τις τιμές των μεταβλητών σε ένα σημείο της γραφικής παράστασης, μετακινήστε το δείκτη στο σημείο που θέλετε και έπειτα πατήστε και κρατήστε.