Η εξίσωση Stern-Volmer

Στην εφαρμογή αυτή διερευνούμε πώς ένα διάγραμμα Stern-Volmer χρησιμοποιείται για την ανάλυση δεδομένων φθορισμού. Η απόσβεση της διεγερμένης κατάστασης ενός μορίου S μέσω μιας διμοριακής αντίδρασης με ένα μόριο Q εκφράζεται με την εξίσωση Stern-Volmer:

όπου CQ είναι η συγκέντρωση του αποσβέστη Q (σε mol L-1), kQ είναι η σταθερά ταχύτητας της απόσβεσης (σε L mol-1 s-1), τo είναι ο χρόνος ζωής φθορισμού του A (σε δευτερόλεπτα) απουσία αποσβέστη, και

είναι ο λόγος της κβαντικής απόδοσης φθορισμού του A απουσία του Q και παρουσία του Q.

Για να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα Stern-Volmer, εισαγάγετε τις τιμές των παραμέτρων και πατήστε New Plot. Μπορούν να εμφανίζονται έως και 5 γραφικές παραστάσεις ταυτόχρονα. Το κουμπί Clear διαγράφει όλες τις γραφικές παραστάσεις. Για να δείτε τις τιμές των παραμέτρων σε κάθε γραφική παράσταση πατήστε το κουμπί Legend on/off. Με το κουμπί Redraw επανασχεδιάζεται η γραφική παράσταση, κάτι χρήσιμο όταν θέλετε να αλλάξετε το εύρος των τιμών της μεταβλητής της συνάρτησης. Για να δείτε τις τιμές των μεταβλητών σε ένα σημείο της γραφικής παράστασης, μετακινήστε το δείκτη στο σημείο που θέλετε και έπειτα πατήστε και κρατήστε.

Θεωρήστε την απόσβεση της από μέταλλο σε υποκαταστάτη διεγερμένης κατάστασης του Ru(bpy)32+ (bpy = 2,2'-διπυριδίνη) από το Fe(H2O)63+ σε όξινο διάλυμα. Λόγω του ότι

είναι πειραματικά βολικό να ακολουθήσουμε τη διαδικασία μετρώντας το χρόνο ζωής εκπομπής του Ru(bpy)32+ συναρτήσει του [Fe(H2O)63+]. Η εξίσωση Stern-Volmer γίνεται τότε

Στην καρτέλα Data περιέχονται δεδομένα για την παραπάνω αντίδραση. Στην καρτέλα Data Plot παριστάνονται γραφικά αυτά τα δεδομένα και εμφανίζεται η βέλτιστη ευθεία προσαρμογής, ενώ στην καρτέλα Least Squares Analysis παρατίθενται οι τιμές των παραμέτρων αυτής της ευθείας.