Η ισόθερμη BET

Η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη ισόθερμη σε σχέση με τη μονοστρωματική προσρόφηση είναι η ισόθερμη BET:

όπου Vratio = V / Vmon, με Vmon τον όγκο που αντιστοιχεί σε μονοστρωματική επικάλυψη, c είναι μια σταθερά που είναι μεγάλη όταν η ενθαλπία προσρόφησης από ένα μονόστρωμα είναι μεγάλη σε σύγκριση με την ενθαλπία εξάτμισης της υγρής προσροφημένης ουσίας, και z = p / p*, όπου p* είναι η τάση ατμών πάνω από ένα στρώμα προσροφημένης ουσίας πάχους μεγαλύτερου του ενός μορίου και το οποίο μοιάζει με αμιγές υγρό.

Αν ξαναγράψουμε την ισόθερμη BET ως

έπεται ότι η γραφική παράσταση του y = z / (1-z)V ως προς z πρέπει να είναι ευθεία γραμμή με κλίση, slope(z, y) = (c-1) / cVmon και τεταγμένη επί την αρχή, intercept(z,y) = 1 / cVmon, και

Για να παραστήσετε γραφικά το Vratio ως προς z, επιλέξτε την καρτέλα BET isotherm, εισαγάγετε τις τιμές των παραμέτρων και πατήστε New Plot. Μπορούν να εμφανίζονται έως και 5 γραφικές παραστάσεις ταυτόχρονα. Το κουμπί Clear διαγράφει όλες τις γραφικές παραστάσεις. Για να δείτε τις τιμές των παραμέτρων σε κάθε γραφική παράσταση πατήστε το κουμπί Legend on/off. Με το κουμπί Redraw επανασχεδιάζεται η γραφική παράσταση, κάτι χρήσιμο όταν θέλετε να αλλάξετε το εύρος των τιμών της μεταβλητής της συνάρτησης. Για να δείτε τις τιμές των μεταβλητών σε ένα σημείο της γραφικής παράστασης, μετακινήστε το δείκτη στο σημείο που θέλετε και έπειτα πατήστε και κρατήστε.

Στην καρτέλα Data βρίσκονται δεδομένα για την προσρόφηση του N2 σε TiO2 στους 75 K. Οι όγκοι έχουν διορθωθεί στη 1,00 atm και στους 273 K και αντιστοιχούν σε 1,00 g υποστρώματος. Στην καρτέλα Data Plot παριστάνονται γραφικά τα δεδομένα και η βέλτιστη ευθεία προσαρμογής, ενώ στην καρτέλα Least Squares Analysis παρατίθενται οι τιμές των παραμέτρων για αυτή την ευθεία, και οι υπολογιζόμενες τιμές των c και Vmon.