Διαδραστικές εφαρμογές

(Τελευταία αλλαγή - Σεπτέμβριος 23, 2014)

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ

Θεμελιώδεις έννοιες
Η κατανομή Maxwell των ταχυτήτων - Εφαρμογή Σχήματος Θ.7
Κεφάλαιο 1 - Οι ιδιότητες των αερίων
Η καταστατική εξίσωση των τέλειων αερίων - Εφαρμογές Σχημάτων 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
Πραγματικά αέρια - Εφαρμογές Σχημάτων 1.20, 1.21
Κεφάλαιο 2 - Ο Πρώτος Νόμος
Το έργο στην ισόθερμη αντιστρεπτή εκτόνωση των αερίων - Εφαρμογή Σχήματος 2.8
Η μεταβολή της θερμοκρασίας κατά την αδιαβατική εκτόνωση των αερίων - Εφαρμογή Σχήματος 2.17
Η μεταβολή της πίεσης κατά την αδιαβατική εκτόνωση των αερίων - Εφαρμογή Σχήματος 2.18
Κεφάλαιο 3 - Ο Δεύτερος Νόμος
Οι μεταβολές της εντροπίας που συνοδεύουν την ισόθερμη εκτόνωση των αερίων - Εφαρμογή Σχήματος 3.12
Η μεταβολή της εντροπίας με τη θερμοκρασία - Εφαρμογή Σχήματος 3.13
Η εντροπία από τη θερμοχωρητικότητα - Εφαρμογή Σχήματος 3.14
Η εξάρτηση της ενέργειας Gibbs από την πίεση - Εφαρμογή Σχήματος 3.24
Η πτητικότητα των αερίων - Εφαρμογή Σχήματος 3.26
Κεφάλαιο 5 - Απλά μείγματα
Ο μερικός γραμμομοριακός όγκος - Εφαρμογές Σχημάτων 5.1 & 5.3
Η θερμοδυναμική της ανάμειξης - Εφαρμογές Σχημάτων 5.7, 5.9, 5.18 & 5.19
Διαλυτότητα Εφαρμογή Σχήματος 5.25
Ωσμωμετρία για τον προσδιορισμό της γραμμομοριακής μάζας - Εφαρμογή Σχήματος 5.28
Διερεύνηση της θεωρίας Debye-Hückel των ιοντικών διαλυμάτων - Εφαρμογές Σχημάτων 5.1 & 5.3
Η τάση ατμών ενός ιδανικού διαλύματος - Εφαρμογές Σχημάτων 5.1 & 5.3
Η θερμοδυναμική της ανάμειξης κανονικών διαλυμάτων - Εφαρμογές Σχημάτων 5.1 & 5.3
Κεφάλαιο 6 - Χημική ισορροπία
Η εξάρτηση της σύστασης ισορροπίας από την πίεση - Εφαρμογή Σχήματος 6.7
Η εξάρτηση της ισορροπίας από τη θερμοκρασία - Εφαρμογή Σχήματος 6.9
Η εξίσωση του Nernst - Εφαρμογές Σχημάτων 6.17 & 6.18
Κεφάλαιο 7 - Κβαντική θεωρία: εισαγωγή και βασικές αρχές
Η κατανομή του Planck - Εφαρμογή Σχήματος 7.7
Οι θερμοχωρητικότητες των στερεών - Εφαρμογές Σχημάτων 7.8 & 7.9
Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο - Εφαρμογή Σχήματος 7.13
Υπέρθεση κυματομορφών - Εφαρμογή Σχήματος 7.30
Κεφάλαιο 8 - Κβαντική θεωρία: τεχνικές και εφαρμογές
Σωματίδιο σε μονοδιάστατο κουτί - Εφαρμογές Σχημάτων 8.2 & 8.3
Σωματίδιο σε διδιάστατο κουτί - Εφαρμογές Σχημάτων 8.6 & 8.7
Φαινόμενο σήραγγος - Εφαρμογή Σχήματος 8.11
Ο αρμονικός ταλαντωτής - Εφαρμογές Σχημάτων 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22 & 8.23
Σωματίδιο πάνω σε σφαίρα - Εφαρμογή Σχήματος 8.34
Κεφάλαιο 9 - Ατομική δομή και ατομικά φάσματα
Το ενεργό δυναμικό για ένα υδρογονειδές άτομο - Εφαρμογή Σχήματος 9.2
Ακτινικές κυματοσυναρτήσεις υδρογονοειδών ατόμων - Εφαρμογές Σχημάτων 9.4 & 9.13
Η ενέργεια ιονισμού ενός ατόμου - Εφαρμογή Σχήματος 9.6
Η διαπλάτυνση λόγω Doppler των φασματικών γραμμών - Εφαρμογή Σχήματος 9.24
Κεφάλαιο 12 - Μοριακή φασματοσκοπία 1: περιστροφικά και δονητικά φάσματα
Τεχνικές μετασχηματισμού Fourier στη δονητική φασματοσκοπία - Εφαρμογές Σχημάτων 12.52, 12.53, & 12.54
Περιστροφικά ενεργειακά επίπεδα των μορίων- Εφαρμογή Σχήματος 12.9
Δονητικά ενεργειακά επίπεδα διατομικών μορίων- Εφαρμογές Σχημάτων 12.26, 12.27, & 12.30
Κεφάλαιο 14 - Μοριακή φασματοσκοπία 3: μαγνητικός συντονισμός
Η εξίσωση Karplus - Εφαρμογή Σχήματος 14.20
Τεχνικές παλμών στη φασματοσκοπία ΝMR - Εφαρμογές Σχημάτων 14.32, 14.33, & 14.38
Κεφάλαιο 15 - Στατιστική θερμοδυναμική 1: οι έννοιες
Συναρτήσεις επιμερισμού πρότυπων συστημάτων - Εφαρμογές Σχημάτων 15.4, 15.5, 15.6, & 15.7
Ενέργειες πρότυπων συστημάτων - Εφαρμογή Σχήματος 15.8
Εντροπίες πρότυπων συστημάτων - Εφαρμογές Σχημάτων 15.9 & 15.10
Κεφάλαιο 16 - Στατιστική θερμοδυναμική 2: εφαρμογές
Η μοριακή συνάρτηση επιμερισμού - Εφαρμογές Σχημάτων 16.1, 16.4 & 16.6
Μέση ενέργεια - Εφαρμογές Σχημάτων 16.7 & 16.8
Θερμοχωρητικότητες - Εφαρμογές Σχημάτων 16.9 & 16.11
Κεφάλαιο 17 - Μοριακές αλληλεπιδράσεις
Ο προσδιορισμός της πολωσιμότητας και της διπολικής ροπής - Εφαρμογή Σχήματος 17.2
Κεφάλαιο 18 - Υλικά 1: μακρομόρια και αυτοσυγκρότηση
Τυχαία σπειράματα - Εφαρμογές Σχημάτων 18.5, 18.7 & 18.8
Το τέλειο ελαστομερές - Εφαρμογή Σχήματος 18.11
Κροκίδωση και θρόμβωση των κολλοειδών - Εφαρμογή Σχήματος 18.22
Κεφάλαιο 19 - Υλικά 2: στερεά
Ηλεκτρονιακές πυκνότητες από περίθλαση ακτίνων Χ - Εφαρμογή Σχήματος 19.24
Η κατανομή Fermi-Dirac - Εφαρμογή Σχήματος 19.52
Κεφάλαιο 20 - Μόρια σε κίνηση
Η κατανομή Maxwell των ταχυτήτων - Εφαρμογή Σχήματος 20.3
Διάχυση - Εφαρμογή Σχήματος 20.20
Κεφάλαιο 21 - Ταχύτητα χημικών αντιδράσεων
Προσδιορισμός της τάξης αντίδρασης από αρχικές ταχύτητες - Εφαρμογή Σχήματος 21.5
Αντιδράσεις πρώτης τάξης - Εφαρμογές Σχημάτων 21.6 & 21.7
Αντιδράσεις δεύτερης τάξης - Εφαρμογή Σχήματος 21.8
Η προσέγγιση στην ισορροπία - Εφαρμογή Σχήματος 21.9
Η εξίσωση Arrhenius - Εφαρμογές Σχημάτων 21.11 & 21.12
Διαδοχικές αντιδράσεις πρώτης τάξης - Εφαρμογή Σχήματος 21.14
Σταδιακός πολυμερισμός Εφαρμογή Σχήματος 21.23
Η εξίσωση Stern-Volmer - Εφαρμογές Σχημάτων 21.24 & 21.25
Κεφάλαιο 22 - Η δυναμική των αντιδράσεων
Διάχυση με αντίδραση - Εφαρμογή Σχήματος 22.7
Διαγράμματα Tafel και η εξίσωση Butler-Volmer - Εφαρμογή Σχήματος 22.34
Κεφάλαιο 23 - Κατάλυση
Κινητική των ενζύμων - Εφαρμογές Σχημάτων 23.3, 23.4, 23.5 & 23.6
Η ισόθερμη Langmuir - Εφαρμογές Σχημάτων 23.18, 23.19, 23.20 & 23.21
Η ισόθερμη BET - Εφαρμογές Σχημάτων 23.22 & 23.23